Päivähoitomaksu 

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on hyväksytty ja astuu voimaan 1.3.2017. 

Muuttuvat asiat mm.
- hoitosopimus hoito-aikaperusteinen
- tulorajat
- sisaruksen maksu 
- maksu yhteishuoltajuustilanteissa

Siirrymme sähköiseen hoitoaikojen varaamiseen ja kirjaamiseen  osassa päivähoitoyksiköissä kevät 2018. Loput yksiköt ottavat sähköiset palvelut käyttöön elokuun aikana.

 1.3.2017 hoitoaika-perusteiset hoitosopimukset, myös esiopetuksen päivähoito

varattu hoitoaika keskimäärin /viikko                                  

varattu hoitoaika / kalenterikuukausi

osuus määritellystä kuukausimaksusta

yli 35 h/ vk

 yli 146 h /kk

100 %

21 -35 h /vk

85 – 146 h /kk

80 %

enintään 20 h /vk

enintään 84 h /kk

60 %

4 h/pv =

subjektiivinen max 20 h vk

hoitoaikatarkastelu viikoittain

60 %

2,5 pv/vk=

subjektiivinen  max 20 hv

8+8+4

hoitoaikatarkastelu viikoittain

60 %

 

Uudet tulorajat päivähoitomaksun määrittelyyn 1.3.2017

Perheen koko

Maksuprosentti

Tuloraja

Bruttotulo jolla määräytyy korkein maksu

2

11,5

1915

4 437

3

9,4

1915

5 000

4

7,9

2053

5 724

5

7,9

2191

5 862

6

7,9

2328

5 999

 

Varhaiskasvatusmaksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla nuorimman lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa.  Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta voidaan määrätä maksu joka on enintään 90 %, määriteltynä nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavista varhaiskasvatuksessa olevista sisaruksista peritään 20 % nuorimman maksusta.

Pienin perittävä päivähoitomaksu on 27 euroa. 

Kuukausimaksu ja sen periminen yhteishuoltajuustilanteessa 1.3.2017 alkaen
Uusi laki muuttaa päivähoitomaksun perimistä näissä tilanteissa. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaisesti, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.  Asiakasmaksu tulee myös tämän huoltajan osoitteeseen. Jos molemmat huoltajat ovat töissä, hoidon tarve kartoitetaan ja hoitosopimus määritellään molempien hoidon tarve huomioiden.

Opetus- ja kulttuuriministeriän indekisllä tarkistetut  asiakasmaksut astuvat voimaan 1.8.2016 ja päivähoidon maksujen määräytymisperusteet sekä maksut muuttuvat. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain perusteella ja indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.  Seuraava indeksitarkistus astuu voimaan 1.8.2018

Päivähoitomaksun määrittely
Kuukausittainen päivähoitomaksu lasketaan perheen bruttotuloista. Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Bruttopalkkaan lisätään 5 % lomarahan osuus. 

Tulotietolomake, tulotiedot ja tulotietojen muutokset ilmoitetaan oheisella lomakkeella päivähoitotoimistoon. Muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoaikojen ilmoittamisen lomake. Hoitopäivät ja ajat ilmoitetaan hoitopaikkaan etukäteen. Lomakkeita saat myös päivähoitopaikasta.  Hoitopäivien ilmoittamislomakkeella perhe varaa lapselle hoitopäivät.

Voitte laskea perheenne päivähoitomaksun seuraavan ohjeen mukaisesti: .
Esim: Perhekoko 4 ,laskukaava: bruttotulo  -perhekoon vähimmäistulorja x 7,9% = hoitomaksu

Subjektiivinen päivähoito-oikeus 20 h/vk, maksu 60% 

Hoitosopimusmuutokset
Hoitosopimuksen muutos on mahdollista tehdä vähintäänkolmen kuukauden ajaksi. Hoitosopimusmuutoksesta on sovittava päivähoitotoimiston kanssa viimeistään muutosta edeltävänä kuukautena. Hoitoajat tulee ilmoittaa työjaksoksi kerrallaan

Kiinteään kuukausimaksuun ovat poikkeuksena:
Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta 11 päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kk-maksusta.
Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä .
Kun lapsi on poissa kokonaisen kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta ns. varausmaksuna ( esim. kesäloma-aika)

Isyysrahakausi
Lasten päivähoidosta annettua lakia muutettiin 1.1.2013 alkaen siten, että oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa ei ole isyysrahakauden aikana, mutta oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. Lain muutos koskee lasta, jonka äidin äitiys- ja vanhempainrahakausi on alkanut aikaisintaan 1.1.2013. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitotoimistoon sekä hoitopaikkaan asiakasmaksun muuttamiseksi viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Ilmoitukseen on liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta.Päivähoito muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Päivähoidon maksuttomuus koskee vain lasta, josta maksetaan äitiys- ja van hempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa. Maksuttomuus ei koske muita päivähoidossa olevia sisaruksia.


Maksut kätevästi verkkolaskulla
Päivähoitomaksut voi saada myös verkkolaskuna. Verkkolasku säästää tili- ja viitenumeroiden näppäilyiltä ja näppäilyvirheiltä ja mahdollistaa maksamisen missä tahansa, missä on Internet-yhteys.

Perimiskäytäntö
Maksamattomat päivähoitolaskut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Perintätoimisto lähettää asiakkaalle laskusta tarvittaessa kaksi huomautuslaskua. Huomautuslaskuun lisätään muistutusmaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Kahden huomautuslaskun jälkeen lasku menee ulosottoon perittäväksi.

Asiakastietojen muutokset
Päivähoitomaksu perustuu perhekokoon, perheen tuloihin ja hoitosopimuksessa sovittuihin hoitoaikoihin ja hoitopäivien lukumäärään. Jos jokin edellä mainituista on väärin, lähtee asiakastietojärjestelmästä virheellinen lasku. Vanhempien osoite-, työpaikka-, tulotietojen- tai perhesuhdemuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian perhepäivähoitotoimistoon. Muutokset huomioidaan laskutuksessa seuraavan kuukauden alusta.

Maksuton kuukausi
Maksuton päivähoitokuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1.päivää ja lapsella on ennalta tiedettyjä poissoloja enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä.


Esikoululaisten päivähoitomaksut
Varsinainen esiopetusaika on maksutonta, mutta muista kuin esikouluajoista peritään päivähoitomaksu kuten muiltakin lapsilta. Hoitomaksun perustana ovat hoitosopimuksessa ilmoitetut hoitoajat. Syys-, talvi-ja kevätlomaviikoilla esikoululaisten kokopäivähoidosta laskutetaan kuukausimaksun lisäksi 6 euroa / päivä.

(

Yhteystiedot

Satu Tervola
+358 44 4745 580
satu.tervola@kannus.fi
toimistosihteeri
Varhaiskasvatuspalvelut