Päivähoitomaksu 

 

Maksutaulukko , indeksikorotus 1.8.2018- 

Perheen koko

Tulorajavähennys

Maksuprosentti

Korkein maksu bruttotulot yli

2

2 102 €

  10,7 %

4 802 €

3

2 713 €

10,7 %

5 413 €

4

3 083 €

10,7 %

5 780 €

5

3 447 €

10,7 %

6 147 €

6

3 813 €

10,7 %

6 513 €

Kokopäivähoidossa korkein päivähoitomaksu on 289 € kuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen maksu on 145 €. Päivähoitomaksu määräytyy edelleen perheen koon, bruttotulojen ja hoitosopimuksessa sovitun hoitoajan perusteella.

Mikäli perheestä on varhaiskasvatuksen useampi kuin yksi lapsi, ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta voidaan  määrätä  maksu joka on enintään 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta ja perheen seuraavista lapsista 20 % maksu

 

Hoitoaika-perusteiset hoitosopimukset, myös esiopetuksen päivähoito

varattu hoitoaika keskimäärin /viikko                                  

varattu hoitoaika / kalenterikuukausi

osuus määritellystä kuukausimaksusta

yli 35 h/ vk

 yli 146 h /kk

100 %

21 -35 h /vk

85 – 146 h /kk

80 %

enintään 20 h /vk

enintään 84 h /kk

60 %

4 h/pv =

subjektiivinen max 20 h vk

hoitoaikatarkastelu viikoittain

60 %

2,5 pv/vk=

subjektiivinen  max 20 hv

8+8+4

hoitoaikatarkastelu viikoittain

60 %

Pienin perittävä päivähoitomaksu on 27 euroa. 


Voitte laskea perheenne päivähoitomaksun seuraavan ohjeen mukaisesti: .
Esim: Perhekoko 4 ,laskukaava: bruttotulo  -perhekoon vähimmäistulorja x maksuprosent = hoitomaksu

Kuukausimaksu ja sen periminen yhteishuoltajuustilanteessa
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaisesti, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.  Asiakasmaksu tulee myös tämän huoltajan osoitteeseen. Jos molemmat huoltajat ovat töissä, hoidon tarve kartoitetaan ja hoitosopimus määritellään molempien hoidon tarve huomioiden.

Asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain perusteella ja indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.  Seuraava indeksitarkistus astuu voimaan 1.8.2020

Päivähoitomaksun määrittely
Kuukausittainen päivähoitomaksu lasketaan perheen bruttotuloista. Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Bruttopalkkaan lisätään 5 % lomarahan osuus. 

Tulotietolomake, tulotiedot ja tulotietojen muutokset ilmoitetaan suoraan päivähoitotoimistoon. Muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Myöhässä toimitetut muutostiedot aiheuttavat päivähoitomaksutarkastuksen takautuvasti.

Hoitoaikojen ilmoittaminen
Hoitoajat  ilmoitetaan eAsioinninkautta.  Linkki sovellukseen löytyy täältä.  Kirjautuminen on vahvan tunnistautumisen kautta, eli pankki- tai asiointitunnuksilla

Subjektiivinen päivähoito-oikeus 20 h/vk, maksu 60% 

Hoitosopimusmuutokset
Hoitosopimuksen muutos on mahdollista tehdä vähintäänkolmen kuukauden ajaksi. Hoitosopimusmuutoksesta on sovittava päivähoitotoimiston kanssa viimeistään muutosta edeltävänä kuukautena

Hoitosopimuksen ylittyminen
Jos varatut tai käytetyt hoitotunnit ylittyvät kalenterikuukauden aikana, peritään ensimmäisestä ylityksestä ylittyvien tuntien mukainen maksu. Seuraavasta ylityksestä tulee olla yhteydessä toimistoon ja hoitosopimus on tarkistettava.

Kiinteään kuukausimaksuun ovat poikkeuksena:
Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta 11 päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kk-maksusta.
Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
Kun lapsi on poissa kokonaisen kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta ns. varausmaksuna ( esim. kesäloma-aika)

Isyysrahakausi
Lasten päivähoidosta annettua lakia muutettiin 1.1.2013 alkaen siten, että oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa ei ole isyysrahakauden aikana, mutta oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. Lain muutos koskee lasta, jonka äidin äitiys- ja vanhempainrahakausi on alkanut aikaisintaan 1.1.2013. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitotoimistoon sekä hoitopaikkaan asiakasmaksun muuttamiseksi viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Ilmoitukseen on liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta.Päivähoito muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Päivähoidon maksuttomuus koskee vain lasta, josta maksetaan äitiys- ja van hempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa. Maksuttomuus ei koske muita päivähoidossa olevia sisaruksia.


Maksut kätevästi verkkolaskulla
Päivähoitomaksut voi saada myös verkkolaskuna. Verkkolasku säästää tili- ja viitenumeroiden näppäilyiltä ja näppäilyvirheiltä ja mahdollistaa maksamisen missä tahansa, missä on Internet-yhteys.

Perimiskäytäntö
Maksamattomat päivähoitolaskut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Perintätoimisto lähettää asiakkaalle laskusta tarvittaessa kaksi huomautuslaskua. Huomautuslaskuun lisätään muistutusmaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Kahden huomautuslaskun jälkeen lasku menee ulosottoon perittäväksi.

Asiakastietojen muutokset
Päivähoitomaksu perustuu perhekokoon, perheen tuloihin ja hoitosopimuksessa sovittuihin hoitoaikoihin ja hoitopäivien lukumäärään. Jos jokin edellä mainituista on väärin, lähtee asiakastietojärjestelmästä virheellinen lasku. Vanhempien osoite-, työpaikka-, tulotietojen- tai perhesuhdemuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian perhepäivähoitotoimistoon. Muutokset huomioidaan laskutuksessa seuraavan kuukauden alusta.  

Maksuton kuukausi
Maksuton päivähoitokuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1.päivää ja lapsella on ennalta tiedettyjä poissoloja enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä.


Esikoululaisten päivähoitomaksut
Varsinainen esiopetusaika on maksutonta, mutta muista kuin esikouluajoista peritään päivähoitomaksu kuten muiltakin lapsilta. Hoitomaksun perustana ovat hoitosopimuksessa ilmoitetut hoitoajat.