Kuulutus asemakaavan muutoksen vireilletulosta koulukeskuksen alueella kortteleissa 72, 73a ja 73b.

Teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 30.9.2020 § 35 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulon asettamisesta esille kuulemista varten 63 §:n mukaisesti.

Kaavamuutos koskee kortteleita 72, 73a ja 73b sekä niihin liittyviä puisto-, vesi-, junarata- ja katualueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavan tavoitteena on koulukeskussuunnitelmien mahdollistaminen sekä alueen liikenneturvallisuuden parantaminen. Samalla osa junarata-alueesta liitetään osaksi koulukeskuksen aluetta Kokkola-Ylivieska kaksoisraidehankkeessa tehtävän ratatoimituksen mukaisesti.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö; mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus sekä liikenteen osalta Siltakadun sijainti, kevyen liikenteen reitit ja pysäköintialueet. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainnista junaradan ja valtatien välisellä alueella aiheutuvat häiriöt sekä muut kaavatyön yhteydessä esiin tulevat asiat.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään kuulemista varten nähtävillä 13.10.-30.10.2020 välisen ajan Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) ja kaupungin kotisivuilla (www.kannus.fi).

Osalliset voivat esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallisesti 30.10.2020 mennessä Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (osoite: Kannuksen kaupunki, Kirjaamo, Asematie 1, PL 42, 69100 Kannus).

Lisätietoja antaa mittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247.

Liite:
Keskustan asemakaavan muutos, Koulukeskuksen alue, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.9.2020