Kuulutus asemakaavan muutoksen vireilletulosta kortteleissa 9 ja 10a-f

Kuulutetaan asemakaavan muutoksen vireilletulosta kortteleissa 9 ja 10a-f.

Teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 § 49 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulon asettamisesta esille kuulemista varten 63 §:n mukaisesti.

Kaavamuutos koskee kortteleita 9 ja 10a-10f sekä niihin liittyviä viher-, tori-, pysäköinti-, tie- ja  katualueita. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhteydet. Lisäksi huomioidaan kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan alueen rakentuminen liiketoiminnalle, asumiselle sekä palveluasumiselle yleisine tiloineen.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään kuulemista varten nähtävillä 13.9 – 30.9.2019 välisen ajan Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) sekä alla olevassa liitteessä.

Osalliset voivat esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallisesti 30.9.2019 mennessä Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (osoite: Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Asematie 1, PL 42, 69100 KANNUS).

Lisätietoja antaa mittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma