Koulukiusaamisen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet Kannuksessa

Iltalehti julkaisi tilaston, missä raportoitiin vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tuloksia. Kannuksen 8.-9.-luokkalaisista 11.3%  kertoi kyselyn perusteella kokevansa kiusaamista vähintään kerran viikossa. Valtakunnallinen keskiarvo on 5.5% ja koko maan vertailussa Kannus on kymmenen eniten kiusaamista kohdanneiden joukossa.

Tilanne käy ilmi joka toinen vuosi tehtävästä yläkouluikäisten kyselystä. Syitä tilanteeseen on pohdittu ja on myös mietitty monia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja vahinkojen korjaamiseksi. 

 Tässä tiedotteessa on koottu yhteen toimenpiteitä, mitä Kannuksen koulussa tällä hetkellä tehdään. Työtä kiusaamisen poistamiseksi tehdään joka päivä ja siihen työhön tarvitaan myös kotien yhteistyötä, sekä riittäviä taloudellisia resursseja.

 

Alakoulun osalta tehtävät toimenpiteet lukukauden aikana:

 

 1. Kiusaamiskysely jokaiselle oppilaalle kaksi kertaa vuodessa. Kevään kiusaamiskysely pyydetään täyttämään yhdessä oppilaan huoltajan kanssa. Tämän kevään kysely on parhaillaan avoinna ja Wilmassa täytettävänä. Syksyllä 2020 tehdyn kiusaamiskyselyn vastaukset on käyty läpi joka koulussa ja oppilashuoltotyöryhmissä.  Kiusaaminen oli alakouluilla vähentynyt edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Kiusaamistapauksiin puututaan KiVa-koulun toimintamallin mukaisesti. Huoltajiin ollaan aina yhteydessä kun kiusaamista käsitellään tai kun kiusaaminen tulee ilmi.
 2. Luokkatunnit joka luokalla säännöllisesti, kuten tunne- ja vuorovaikutustunteja, luokkien ryhmäytystä, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan tunteja, 
 3. Oppilaiden osallistamista edistetään kuulemalla oppilaita ja ohjataan oppilaita kertomaan kiusaamisesta koulun aikuiselle.
 4. Oppilaskunnat suunnittelevat kouluille yhteisiä teema- ja toimintapäiviä.
 5. Kannus on hakenut ja saanut kahteen tärkeään toimintaan rahoitusta. Harrastuskoordinaattori ja koulunuorisotyöntekijä aloittivat tehtävissä 1.2.2021. Harrastamisen Kannuksen malli pilotoidaan Kannuksen kouluille koulupäivän yhteyteen, jolloin kaikkien oppilaiden olisi mahdollista osallistua johonkin harrastustoimintaan ja saada tätä kautta uusia kavereita ja toimintaa.
 6. Kouluille on palkattu lisää resurssiopettajia ja koulunkäynninohjaajia valtion korona-avustuksen turvin.
 7. Koulujen vanhempainyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä oppilaiden hyvinvoinnin eteen.

 

Yläasteen puolella tehdyt toimenpiteet lukukauden aikana:

 

 1. Kiusaamiskyselyt tehty 12.11.2019 ja 12.5.2020. Tulokset käyty läpi yhdessä henkilökunnan kanssa ja oppilashuoltoryhmässä. Seuraava kysely pidetään maaliskuussa 2021. Joulukuun 2019 kyselyssä kiusaaminen oli selvästi vähentynyt kouluterveyskyselyn tuloksiin verrattuna. Kevään 2020 kyselyssä on edelleen kiusaamista näkyvissä, prosenttiosuus oli 2 % korkeampi kuin kouluissa keskimäärin, mutta selvästi alempi kuin aikaisemmin. 
 2. Koulussa pidetään joka jaksossa luokanohjaajan tuokiot sekä säännöllisesti KiVa-tunteja, jotka suunnattu eri sisällöllä ei luokka-asteille. Koulussa toimii KiVa-tiimi, jossa on kolme opettajaa. KiVa-toimintamalli ohjaa jokaisen opettajan puuttumaan havaittuun kiusaamiseen ja viemään asian eteenpäin. Ilmi tulleet kiusaamistapaukset ovat sanallista, usein somessa tapahtuvaa sekä sellaista, mitä on vaikea huomata, ilmeillä, eleillä, sivuun jättämiselle tapahtuvaa, osin vapaa-aikaan liittyvää. 
 3. Oppilaiden osallistamista edistetään kuulemalla oppilaita ja ohjataan oppilaita kertomaan kiusaamisesta koulun aikuiselle. Henkilökuntaa on ohjeistettu puuttumaan aina, kun tulee epäily tai havainto kiusaamisesta. 
 4. Koulun oppilashuoltohenkilöstö kokoontuu säännöllisesti ja arvioi mihin suuntaan koulun toiminta yhteisöllisyyden näkökulmasta on menossa. 
 5. Juhani Vuorisen koulun oppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa kouluille yhteisiä teema- ja toimintapäiviä. 
 6. Kannus on hakenut ja saanut kahteen tärkeään toimintaan rahoitusta. Harrastuskoordinaattori ja koulunuorisotyöntekijä aloittivat tehtävissä 1.2.2021.Koulunuorisotyöntekijä työskentelee n. 80 % työajasta yläkoulussa, harrastustoiminnan hankkeella järjestetään harrastustoimintaa myös yläkouluikäisille. Hankkeen tavoitteena on löytää jokin harrastus erityisesti niille nuorille, joilla ei ole harrastuksia. 
 1. Yläkoululle on palkattu resurssiopettaja ja koulunkäynninohjaaja valtion korona-avustuksella.
 2. Juhani Vuorisen koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on toimittu aktiivisesti yhteistyössä oppilaiden hyvinvoinnin eteen.