Keskustan asemakaava - ehdotusvaiheen kuuleminen

MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville seuraavat Kannuksen keskustan asemakaavan muuttamista koskevat asemakaavaehdotukset:

Kortteli 1a ja 1b. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan alueen rakentuminen liiketoiminnalle, asumiselle sekä palveluasumiselle yleisine tiloineen.

Korttelin 31 tontit 7, 8, 10 ja 11. Asemakaavan muutos, vähäinen rakennusoikeuden nosto.

Asemakaavojen asiakirjat pidetään ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.5-29.5.2019 välisen ajan Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) ja kaupungin kotisivuilla (www.kannus.fi).

MRA 27 §:n nojalla osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus asemakaavaehdotuksista Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (osoite: Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Asematie 1, PL 42, 69100 KANNUS). Muistutus on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Lisätietoja antaa maanmittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247

Teknisten palveluiden lautakunta

Liitteet:

Asemakaavan muutos, korttelit 1a ja 1b, kaavaselostus
Kannus_Kortteli1_ehdotus
Kannus_Kortteli31_ehdotus
Kannus_Kortteli31_kaavaselostus