Asemakaavan muutos ja valmisteluvaiheen kuuleminen kortteleissa 1a ja 1b

KUULUTUS

Kuulutetaan vireille asemakaavan muutos ja valmisteluvaiheen kuuleminen kortteleissa 1a ja 1b.

Teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 27.3.2019 § 20 päättänyt asemakaavamuutoksen asettamisesta esille valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavamuutos koskee korttelia 1a, osaa korttelista 1b sekä niihin liittyvää katualuetta. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhteydet. Lisäksi huomioidaan kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan alueen rakentuminen liiketoiminnalle, asumiselle sekä palveluasumiselle yleisine tiloineen.

Asemakaavan luonnosasiakirjat pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 3.4. - 17.4.2018 välisen ajan Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) ja kaupungin kotisivuilla (www.kannus.fi).

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnosaineistosta kirjallisesti 17.4.2019 mennessä Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (osoite: Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Asematie 1, PL 42, 69100 KANNUS).

Lisätietoja antaa mittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247

Liitteet:

Kannus_kortteli1_luonnos
Kannus_kortteli1_kaavaselostus