Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet listataan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tekemien omien ilmoitusten perusteella 1.6.2017 alkaen.

Ilmoittaminen perustuu kuntalain 84 §:n, jonka mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

Valtuusto: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

Kaupunginhallitus: jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Keskusvaalilautakunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

Sivistyspalveluiden lautakunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Teknisten palveluiden lautakunta: jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Kannuksen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on saatettu valtuustolle tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.10.2017 ja ne ovat luettavissa alla olevasta linkistä.

Sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 7.10.2021)