Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti Kannuksen kaupungin tekniseltä osastolta. Rakennuslupahakemus toimitetaan rakennustarkastajalle hyvissä ajoin ennen rakennustöiden ajateltua aloittamisajankohtaa (1-2 kk).

Rakennustarkastaja päättää alle 800 m2 suuruisten asuinrakennusten, alle 1500 m2 suuruisten teollisuus-, toimisto- ja liikerakennusten, maatalouden tuotanto- ja varastorakennusten sekä olemassa olevien rakennusten laajennusten rakennusluvat edellä mainitulla tavalla.

Rakennuslupahakemus tulee täyttää kaikilta osin ja se on allekirjoitettava. Jos kiinteistön lainhuuto on useammalla henkilöllä, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa lupahakemus tai antaa valtuutus hakijalle. Tarkempaa neuvontaa ja opastusta lupahakemusten täyttämiseen saat rakennustarkastajalta.

Rakennustarkastaja käsittelee päätöskelpoiset lupahakemukset pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa. Teknisten palveluiden lautakunta kokoontuu keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa ja kiireellisten lupa-asioiden niin vaatiessa.

Suunnittelijan pätevyys

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan "rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävissä".

Määräys koskee myös rakenne-, LVI- tms. erityissuunnittelijoita. Pätevän suunnittelijan mukanaolo heti hankkeen suunnittelun alkaessa on suositeltavaa. Rakennuspaikan rakennuskelpoisuus on syytä varmistaa ennen minkäänlaisen rakennussuunnittelun aloittamista. Myös suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä olla yhteydessä rakennustarkastajaan, ettei rakennusluvan hakemisen yhteydessä tule yllätyksiä.

Mitä asiakirjoja yleensä tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi?

 1. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • Ote lainhuutopöytäkirjasta
  • Kauppakirja ja tontin maksukuitista jäljennös
  • Vuokrasopimus
 2. Tontin tai rakennuspaikan sijaintikartat
  • Ote asemakaavasta tai yleiskaavasta
  • Ote peruskartasta kaava-alueiden ulkopuolella
 3. Naapurin kuuleminen
  • Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen johdosta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen haltijaa. Pääsääntöisesti kuulemisen hoitaa luvan hakija, joka ottaa yhteyden naapureihin, esittelee rakennushankkeen ja pyytää allekirjoitukset kuulemislomakkeeseen. Kuulemisen voi hoitaa myös rakennustarkastaja viran puolesta rakennusvalvontataksan mukaista korvausta vastaan. Mikäli rakennustarkastaja kuulee naapurit, pidentää se luvan käsittelyaikaa kuulemisessa vaadittavan määräajan verran.
 4. Pääpiirustukset kahtena kappaleena
  • Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat asema-, pohja-, leikkaus-, hormi- ja julkisivupiirustukset, jotka laaditaan Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaisesti.
 5. Pääsuunnittelijan sitoumus
  • Lupahakemukseen tulee liittää selvitys, jolla pääsuunnittelija sitoutuu tehtävään. Selvitys koskee omakotitalon, suurehkon maatalouden tuotantorakennuksen tai varaston tai näitä merkittävämmän hankkeen suunnittelua.
 6. Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi
  • Vastaava työnjohtaja johtaa työmaata ja vastaa työn suorittamisesta, työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä.
  • KVV- työnjohtaja vastaa rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöistä (omakotitalossa väh. kuuden (6) vuoden työkokemuksen omaava putkiasentaja, pätevyys selvitettävä esim. työtodistuksella).
  • IV- työnjohtaja joka toimii kiinteistöjen ilmanvaihtolaitteistojen asennustöiden johtajana.
 7. Suunnitelma jätevesien käsittelystä
  • Viemäriverkoston ulkopuolelle rakennettaessa tulee hakemukseen liittää selvitys jätevesijärjestelmästä
 8. Rakennushankeilmoitus
  • RH1 on aina rakennuskohtainen, täytetään myös haettaessa laajennus- ja muutoslupia.
 9. Pohjatutkimus
  • Ympärivuotisessa käytössä olevien lomarakennusten, omakotitalojen ja sitä suurempien rakennusten rakennuspaikasta.
 10. Energiatodistus
  • Energiatodistus on pakollinen kaikille uusille asuin- ja liikerakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen. Todistuksen laatii rakennuksen pääsuunnittelija ja todistus liitetään osaksi rakennuslupa-asiakirjoja. Energiatodistus on osa laajempaa energiaselvitystä, joka tehdään jokaisen uuden rakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Tarvitsetko rakennus- vai toimenpideluvan, onko rakentaminen ilmoituksenvaraista?

Rakennuslupaa haetaan

 • rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä on ilmeisesti vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

Toimenpidelupaa haetaan

 • rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
 • rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen, jota ei pidetä rakennuksena
 • rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä rakennuksen huoneistojärjestelyihin silloin kun niihin ei vaadita rakennuslupaa

Rakennusilmoitus tehdään

 • Jo olevan asuntoon kuuluvan tai maataloudenharjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön muun talousrakennuksen kuin saunan rakentamiseen asemakaavan ulkopuolella mikäli koko on enintään seuraavanlainen:
  • asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluva kylmä varastorakennus 30 kerrosneliömetriä
  • kesäasunnon yhteyteen rakennettava varastorakennus 12 kerrosneliömetriä
  • asemakaavassa osoitettu, pienehkön enintään 10 kerrosneliömetrin suuruisen muu talousrakennus kuin sauna

Ilmoitusmenettelyn käyttämisestä määrätään yksityiskohtaisemmin Kannuksen kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Viranomaiskatselmukset

Rakennusluvassa määrätyt katselmukset on pyydettävä rakennuksen edistymisen mukaan. Katselmukset pyytää pääsääntöisesti vastaava työnjohtaja. Katselmukset sisältyvät rakennuslupamaksuun.

Aloituskokous / aloittamisilmoitus

 • Ennen rakentamisen aloittamista, rakentajan tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen järjestämisestä.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä tulee tilata hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista kaupungin mittausteknikolta. Rakennuspaikkaa ei kuitenkaan merkitä ennen kuin rakennuslupa hankkeelle on myönnetty.

Pohja- / raudoituskatselmus

 • Tilataan kun rakennuksen pohja on täytetty ja perustuksen raudoitukset asennettu.

Rakennekatselmus

 • Tilataan kun rakennuksen kantavat rakenteet on asennettu. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin katselmus on suoritettu.

Savuhormien katselmus

 • Tilataan kun savuhormirakenteet ovat valmistuneet.

Loppukatselmukset

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus):

 • Mikäli rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta, on siltä osalta pidettävä osittainen loppukatselmus. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintilojen osalta on lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasennukset oltava valmiina ja tarkastettuina. Lisäksi portaiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt on oltava kunnossa. Rakentajan tulee luovuttaa katselmuksessa rakennustarkastajalle kopio rakennustyön tarkastusasiakirjasta.

Loppukatselmus:

 • Loppukatselmus pyydetään, kun rakennus on myös ulkopuolisten töiden osalta valmis. Katselmus on hoidettava luvan voimassaoloaikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät päättyvät ilman erillistä ilmoitusta hyväksyttyyn loppukatselmukseen

Öljylämmityslaitteiston katsastus

 • Laitteisto on katsastettava paloviranomaisen toimesta kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöön ottamisesta. Öljylämmityslaitteiston asentajan/asennusliikkeen on toimitettava laitteiston katsastusta varten paloviranomaiselle jäljennös asennustyöstä annetusta todistuksesta. Rakentajan tai asennusliikkeen on pyydettävä katsastusta kaupungin palotarkastajalta.

Muut tarkastukset

Sähköasennusten tarkastukset

Sähköurakoitsijan velvollisuus on tehdä sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus josta laaditaan pöytäkirja. Rakentaja voi tarkastuttaa tehdyn asennuksen myös sähkölaitoksen suorittamana (maksullinen). Pöytäkirja on esitettävä rakennustarkastajalle rakennuksen käyttöönoton yhteydessä.

Muut luvat

Purkamislupa

 • Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §) tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamisilmoitus

 • Milloin purkamislupaa ei tarvita, tehdään toimenpiteestä purkamisilmoitus.

Maisematyölupa

 • Lupa tarvitaan asemakaava-alueella ja myös yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä alueella jossa on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §) maisemaa muuttavaan maarakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja muuhun edellä mainittuihin verrattavaan toimenpiteeseen.